Twitter
B.6 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca [1.03.2018]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kryteria kwalifikacji

1.1 Pierwsza linia leczenia

1.1.1 Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej gefitynib:

 1. rozpoznanie histologiczne lub cytologiczne raka gruczołowego (wraz z podtypami)  lub raka niedrobnokomórkowego z przewagą raka gruczołowego lub raka wielkokomórkowego lub raka niedrobnokomórkowego bez ustalonego podtypu (ang. not otherwise specified, NOS);
 2. potwierdzenie obecności mutacji aktywującej w genie EGFR kodującym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor, EGFR);
 3. zaawansowanie miejscowe (stopień III – z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub uogólnienie (stopień IV);
 4. istnienie możliwości przeprowadzenia obiektywnej oceny odpowiedzi w badaniach obrazowych z zastosowaniem kryteriów oceny systemu RECIST 1.1 (ang. Response Evaluation Criteria In Solid Tumours, RECIST);
 5. brak przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym u chorych po wcześniejszym leczeniu miejscowym (leczenie chirurgiczne lub radioterapia) oraz objawów neurologicznych i konieczności zwiększania dawki glikokortykosteroidów w ciągu ostatniego miesiąca przed włączeniem do programu;
 6. wiek powyżej 18 roku życia;
 7. sprawność w stopniu 0-1 według kryteriów WHO lub ECOG;
 8. wykluczenie obecności istotnych klinicznie chorób współwystępujących (szczególnie – niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego roku, komorowe zaburzenia rytmu wymagające leczenia);
 9. potwierdzenie prawidłowej czynności układu krwiotwórczego umożliwiającej leczenie zgodnie z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego;
 10.  potwierdzenie prawidłowej czynności nerek (stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy);
 11. potwierdzenie prawidłowej czynności wątroby:
  • stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,
  • aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 3-krotnie górnej granicy normy lub nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy w przypadku wzrostu związanego z przerzutami w wątrobie;
 12. wykluczenie przeciwwskazań do stosowania gefitynibu określonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego;
 13. wykluczenie stosowania jednoczesnej chemioterapii oraz innych leków ukierunkowanych molekularnie;
 14. wykluczenie stosowania wcześniejszego leczenia farmakologicznego niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium uogólnienia (obecność przerzutów) lub miejscowego zaawansowania;
 15. wykluczenie współwystępowania innych nowotworów złośliwych leczonych z założeniem paliatywnym (niezależnie od uzyskanej odpowiedzi) oraz nieuzyskanie całkowitej odpowiedzi w przypadku nowotworów leczonych z założeniem radykalnym;
 16. zmiany nowotworowe możliwe do zmierzenia według kryteriów RECIST 1.1 lub obecność policzalnych zmian niemierzalnych.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

 

1.1.2 Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej erlotynib:

 1. rozpoznanie histologiczne lub cytologiczne raka gruczołowego (wraz z podtypami) lub raka niedrobnokomórkowego z przewagą raka gruczołowego lub raka wielkokomórkowego lub raka niedrobnokomórkowego bez ustalonego podtypu (ang. not otherwise specified, NOS);
 2. zaawansowanie miejscowe (stopień III – z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub uogólnienie (stopień IV);
 3. brak wcześniejszego leczenia farmakologicznego niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium uogólnienia (obecność przerzutów) lub miejscowego zaawansowania;
 4. zmiany nowotworowe możliwe do zmierzenia;
 5. w przypadku pojedynczej zmiany – umiejscowienie poza obszarem wcześniejszego napromieniania;
 6. potwierdzona mutacja aktywująca genu EGFR;
 7. zmiany nowotworowe umożliwiające ocenę odpowiedzi na leczenie według kryteriów RECIST  1.1;
 8. wiek powyżej 18 roku życia;
 9. sprawność w stopniu 0-1 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG;
 10. nieobecność istotnych klinicznie chorób współwystępujących, w szczególności niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego roku, komorowe zaburzenia rytmu wymagające leczenia;
 11. brak przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym po wcześniejszym leczeniu miejscowym (leczenie chirurgiczne lub radioterapia) oraz bez objawów neurologicznych i bez konieczności zwiększania dawki glikokortykosteroidów w ciągu ostatniego miesiąca przed włączeniem do programu;
 12. prawidłowa czynność układu krwiotwórczego umożliwiająca leczenie zgodnie z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego;
 13. prawidłowa czynność nerek:
  • stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,
  • klirens kreatyniny większy lub równy 45 ml/min;
 14. prawidłowa czynność wątroby:
  • stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,
  • aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 3-krotnie górnej granicy normy lub nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy w przypadku wzrostu związanego z przerzutami w wątrobie;
 15. brak przeciwwskazań do stosowania leku określonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego;
 16. wykluczone stosowanie jednoczesnej chemioterapii oraz innych leków ukierunkowanych molekularnie.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

 

1.2 Druga linia leczenia

 

1.2.1 Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej erlotynib:

 1. rozpoznanie histologiczne lub cytologiczne raka gruczołowego (wraz z podtypami) lub raka niedrobnokomórkowego z przewagą raka gruczołowego lub raka wielkokomórkowego lub raka niedrobnokomórkowego bez ustalonego podtypu (ang. not otherwise specified, NOS);
 2. zaawansowanie miejscowe (stopień III – z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub uogólnienie (stopień IV);
 3. zmiany nowotworowe możliwe do zmierzenia;
 4. w przypadku pojedynczej zmiany – umiejscowienie poza obszarem wcześniejszego napromieniania;
 5. potwierdzona mutacja aktywująca genu EGFR;
 6. zmiany nowotworowe umożliwiające ocenę odpowiedzi na leczenie według RECIST 1.1;
 7. wiek powyżej 18 roku życia;
 8. nieobecność istotnych klinicznie chorób współistniejących, w szczególności niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego roku, komorowe zaburzenia rytmu wymagające leczenia;
 9. progresja choroby po wcześniejszej chemioterapii obejmującej co najmniej jedną linię leczenia;
 10. wcześniejsze zastosowanie wielolekowej chemioterapii z udziałem pochodnych platyny (w przypadku chorych powyżej 70. roku życia – wcześniejsza monoterapia);
 11. okres od zakończenia wcześniejszej chemioterapii co najmniej 3-4 tygodnie;
 12. nieobecność działań niepożądanych po wcześniejszej chemioterapii z wyjątkiem wyłysienia;
 13. brak przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym po wcześniejszym leczeniu miejscowym (leczenie chirurgiczne lub radioterapia) oraz bez objawów neurologicznych i bez konieczności zwiększania dawki glikokortykosteroidów w ciągu ostatniego miesiąca przed włączeniem do programu;
 14. sprawność w stopniu 0-1 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG;
 15. prawidłowa czynność układu krwiotwórczego umożliwiająca leczenie zgodnie z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego;
 16. prawidłowa czynność nerek:
  • stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,
  • klirens kreatyniny większy lub równy 45ml/min;
 17. prawidłowa czynność wątroby:
  • stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,
  • aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 3-krotnie górnej granicy normy lub nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy w przypadku wzrostu związanego z przerzutami w wątrobie;
 18. brak przeciwwskazań do stosowania leku określonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego;
 19. wykluczone stosowanie jednoczesnej chemioterapii oraz innych leków ukierunkowanych molekularnie.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

 

1.2.2  Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej gefitynib:

 1. rozpoznanie histologiczne lub cytologiczne raka gruczołowego (wraz z podtypami)  lub raka niedrobnokomórkowego z przewagą raka gruczołowego lub raka wielkokomórkowego lub raka niedrobnokomórkowego bez ustalonego podtypu (ang. not otherwise specified, NOS);
 2. potwierdzenie obecności mutacji aktywującej w genie EGFR kodującym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (a.g. epidermal growth factor receptor, EGFR);
 3. zaawansowanie miejscowe (stopień III – z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub uogólnienie (stopień IV);
 4. istnienie możliwości przeprowadzenia obiektywnej oceny odpowiedzi w badaniach obrazowych z zastosowaniem kryteriów oceny systemu RECIST 1.1 (ang. Response Evaluation Criteria In Solid Tumours, RECIST);
 5. brak przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym u chorych po wcześniejszym leczeniu miejscowym (leczenie chirurgiczne lub radioterapia) oraz objawów neurologicznych i konieczności zwiększania dawki glikokortykosteroidów w ciągu ostatniego miesiąca przed włączeniem do programu;
 6. wiek powyżej 18 roku życia;
 7. sprawność w stopniu 0-1 według kryteriów WHO lub ECOG;
 8. wykluczenie obecności istotnych klinicznie chorób współwystępujących (szczególnie – niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego roku, komorowe zaburzenia rytmu wymagające leczenia);
 9. potwierdzenie prawidłowej czynności układu krwiotwórczego umożliwiającej leczenie zgodnie z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego;
 10. potwierdzenie prawidłowej czynności nerek (stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy);
 11. potwierdzenie prawidłowej czynności wątroby:
  • stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,
  • aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 3-krotnie górnej granicy normy lub nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy w przypadku wzrostu związanego z przerzutami w wątrobie;
 12. wykluczenie przeciwwskazań do stosowania gefitynibu określonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego;
 13. wykluczenie uprzedniego stosowania inhibitorów kinazy tyrozynowej EGFR;
 14. wykluczenie stosowania jednoczesnej chemioterapii oraz innych leków ukierunkowanych molekularnie;
 15. potwierdzenie progresji choroby po wcześniejszej chemioterapii (przynajmniej jedna linia leczenia);
 16. stosowanie wcześniej wielolekowej chemioterapii z udziałem pochodnych platyny (w przypadku chorych powyżej 70. roku życia – wcześniejsza monoterapia) – wymagany okres od zakończenia chemioterapii przynajmniej 4 tygodnie;
 17. zmiany nowotworowe możliwe do zmierzenia według kryteriów RECIST 1.1 lub obecność policzalnych zmian niemierzalnych;
 18. wykluczenie obecności istotnych klinicznie niepożądanych działań wcześniejszej chemioterapii z wyjątkiem wyłysienia;
 19. wykluczenie współwystępowania innych nowotworów złośliwych leczonych z założeniem paliatywnym (niezależnie od uzyskanej odpowiedzi) oraz nieuzyskanie całkowitej odpowiedzi w przypadku nowotworów leczonych z założeniem radykalnym.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

 

1.2.3  Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej ozymertynib:

 1. rozpoznanie histologiczne lub cytologiczne raka gruczołowego (wraz z podtypami) lub raka niedrobnokomórkowego z przewagą raka gruczołowego lub raka niedrobnokomórkowego bez ustalonego typu (ang. not otherwise specified, NOS) z obecną mutacją aktywującą w genie kodującym receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu (ang. skrót EGFR) w stadium miejscowego zaawansowania bez możliwości zastosowania leczenia lokoregionalnego lub w stadium rozsiewu;
 2. progresja po zastosowaniu inhibitora kinazy tyrozynowej EGFR - TKI EGFR (gefitynib, erlotynib, afatynib) w pierwszej linii leczenia miejscowo zaawansowanego lub rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca;
 3. potwierdzenie obecności mutacji T790M w genie kodującym receptor EGFR;
 4. nieobecność cech progresji przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym po wcześniejszym leczeniu miejscowym (leczenie chirurgiczne lub radioterapia) oraz brak objawów neurologicznych i brak konieczności zwiększania dawki glikokortykosteroidów w ciągu ostatniego miesiąca przed włączeniem do programu;
 5. istnienie możliwości oceny zmian nowotworowych wg kryteriów RECIST;
 6. wiek powyżej 18 roku życia;
 7. sprawność w stopniu 0-2 wg klasyfikacji WHO lub ECOG;
 8. wykluczenie współwystępowania chorób o istotnym klinicznie znaczeniu (śródmiąższowa choroba płuc, wrodzony zespół wydłużonego odstępu QTc, wydłużenie odstępu QTc w połączeniu z którymkolwiek z następujących zaburzeń: torsade de pointes, polimorficzny częstoskurcz komorowy, objawy ciężkich zaburzeń serca);
 9. potwierdzenie prawidłowej czynność układu krwiotwórczego:
  • liczba granulocytów obojętnochłonnych ≥ 1,5 x 109/l,
  • liczba płytek ≥ 100 x 109/l,
  • stężenie hemoglobiny ≥ 9,0 g/dl;
 10. potwierdzenie prawidłowej czynności nerek:
  • stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy
  • lub
  • klirens kreatyniny ≥ 15 ml/min;
 11. potwierdzenie prawidłowej czynności wątroby:
  • stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy lub nieprzekraczające 3-krotnie górnej granicy normy u chorych z przerzutami do wątroby;
  • aktywność transaminaz nieprzekraczająca 2,5-krotnie górnej granicy normy lub nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy w przypadku wzrostu związanego z przerzutami do wątroby;
 12. brak przeciwwskazań do stosowania ozymertynibu (nadwrażliwość na lek, ciąża, karmienie piersią, inne określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego).

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

 

1.3 Druga lub trzecia linia leczenia

1.3.1 Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej kryzotynib:

 1. rozpoznanie histologiczne lub cytologiczne gruczolakoraka płuca lub niedrobnokomórkowego raka płuca z przewagą utkania gruczolakoraka;
 2. rozpoznanie wymienionego nowotworu w stadium miejscowego zaawansowania lub uogólnienia na podstawie badań obrazowych;
 3. potwierdzenie rearanżacji w genie ALK na podstawie badania metodą fluoroscencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) z wykorzystaniem zwalidowanego testu, po uprzednim potwierdzeniu braku mutacji somatycznych w genie EGFR; 
 4. potwierdzenie progresji choroby po uprzednim leczeniu systemowym (chemioterapia wielolekowa z udziałem pochodnej platyny lub monoterapia);
 5. wykluczenie przerzutów w mózgu z wyjątkiem chorych z przerzutami w mózgu, u których zastosowano odpowiednie leczenie miejscowe (leczenie chirurgiczne lub/i radioterapia) i uzyskany stan neurologiczny jest stabilny (w tym – nie ma konieczności stosowania kortykosteroidów);
 6. możliwość zmierzenia zmian nowotworowych;
 7. wszelkie działania niepożądane po wcześniejszej terapii muszą zostać wyleczone do co najmniej 1. stopnia nasilenia (z wyjątkiem wyłysienia);
 8. wiek powyżej 18 roku życia;
 9. sprawność w stopniu 0-2 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG;
 10. wykluczenie współwystępowania chorób o istotnym klinicznie znaczeniu (niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego roku, komorowe zaburzenia rytmu wymagające leczenia);
 11. potwierdzenie prawidłowej czynności układu krwiotwórczego:
  • liczba granulocytów większa lub równa 1500/mm3,
  • liczba trombocytów większa lub równa 100 000/mm3;
 12. potwierdzenie prawidłowej czynności nerek:
  • stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,
  • klirens kreatyniny większy lub równy 45 ml/min;
 13. potwierdzenie prawidłowej czynności wątroby:
  • stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,
  • aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 2,5-krotnie górnej granicy normy lub nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy w przypadku wzrostu związanego z przerzutami w wątrobie;  
 14. nieobecność przeciwwskazań do stosowania leku (nadwrażliwość na lek, ciąża, karmienie piersią, inne określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego).

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2018-03-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję