Twitter
B.4 Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego [01.01.2019]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kryteria kwalifikacji

I. Leczenie pierwszej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej  cetuksymab

 

 1. histologicznie potwierdzony rak jelita grubego;
 2. uogólnienie nowotworu (IV stopień zaawansowania);
 3. niemożliwe radykalne leczenie operacyjne;
 4. brak wcześniejszego leczenia systemowego z powodu choroby przerzutowej;
 5. nieobecne mutacje w genach KRAS i NRAS (wykluczenie mutacji w eksonach 2., 3. i 4. obu genów) oraz nieobecna mutacja w genie BRAFV600E;
 6. możliwa ocena odpowiedzi na leczenie zmian nowotworowych według klasyfikacji RECIST;
 7. stan sprawności w stopniach 0-1według klasyfikacji Zubroda-WHO;
 8. wiek powyżej 18. roku życia;
 9. wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:
  • liczba płytek krwi większa lub równa 1,5 x105/mm3,
  • bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa1500/mm3,
  • stężenie hemoglobiny większe lub równe10,0 g/dl;
 10. wskaźniki czynności wątroby i nerek:
  • stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta),
  • aktywność transaminaz (alaninoweji asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,
  • stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy;
 11. możliwa do zastosowania (nieobecność przeciwwskazań) chemioterapia wielolekowa według schematu FOLFIRI;
 12. wykluczenie ciąży;
 13. przerzuty w mózgu nieobecne (w przypadku objawów klinicznych – wykluczenie na podstawie badania obrazowego);
 14. przeciwwskazania do zastosowania cetuksymabu – niżej wymienione – nieobecne:
  • włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenia płuc,
  • nadwrażliwość na każdą substancję pomocniczą.

Wymagane jest spełnienie wszystkich kryteriów wymienionych wyżej (w przypadku niespełnienia kryteriów – chemioterapia wielolekowa lub jednolekowa bez cetuksymabu ).

 

II. Leczenie pierwszej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej bewacyzumab

 

 1. histologicznie potwierdzony rak jelita grubego;
 2. uogólnienie nowotworu (IV stopień zaawansowania);
 3. niemożliwe radykalne leczenie operacyjne;
 4. brak wcześniejszego leczenia systemowego z powodu choroby przerzutowej;
 5. wcześniejsze stosowanie chemioterapii uzupełniającej z oksaliplatyną – w przypadku stosowania bewacyzumabu w skojarzeniu z chemioterapią FOLFIRI;
 6. potwierdzona obecność aktywującej mutacji genu KRAS lub NRAS – w przypadku stosowania bewacyzumabu w skojarzeniu z chemioterapią FOLFIRI;
 7. możliwa ocena odpowiedzi na leczenie zmian nowotworowych według klasyfikacji RECIST;
 8. stan sprawności w stopniach 0-1według klasyfikacji Zubroda-WHO;
 9. wiek powyżej 18. roku życia;
 10. wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:
  • liczba płytek krwi większa lub równa 1,5 x105/mm3,
  • bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa1500/mm3,
  • stężenie hemoglobiny większe lub równe10,0 g/dl;
 11. wskaźniki czynności wątroby i nerek:
  • stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta),
  • aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,
  • stężenie kreatyniny w granicach normy;
 12. możliwa do zastosowania (nieobecność przeciwwskazań) chemioterapia wielolekowa według schematu FOLFIRI;
 13. wykluczenie ciąży;
 14. przerzuty w mózgu nieobecne (w przypadku objawów klinicznych – wykluczenie na podstawie badania obrazowego);
 15. przeciwwskazania do zastosowania bewacyzumabu – niżej wymienione – nieobecne:
  • nieusunięta pierwotna zmiana nowotworowa w jelicie grubym (chorzy kwalifikowani do leczenia bewacyzumabem muszą mieć wykonaną resekcję pierwotnej zmiany w jelicie grubym),
  • czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
  • niestabilne nadciśnienie tętnicze,
  • niestabilna choroba niedokrwienna serca,
  • naczyniowe choroby ośrodkowego układu nerwowego w wywiadzie,
  • wrodzona skaza krwotoczna lub nabyta koagulopatia,
  • stany chorobowe przebiegające ze zwiększonym ryzykiem krwawień,
  • stosowanie leków przeciwkrzepliwych lub antyagregacyjnych (dopuszczalne jest podawanie heparyny drobnocząsteczkowej w dawce profilaktycznej),
  • niegojące się rany,
  • zabieg operacyjny przebyty w ciągu mniej niż 4 tygodni od momentu kwalifikacji do leczenia,
  • białkomocz(z wyjątkiem stopnia 1 wg CTCAE),
  • alergia na lek lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Wymagane jest spełnienie wszystkich kryteriów wymienionych wyżej (w przypadku niespełnienia kryteriów – chemioterapia wielolekowa lub jednolekowa bez bewacyzumabu).

 

III. Leczenie pierwszej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej  panitumumab

 

 1. histologicznie potwierdzony rak jelita grubego;
 2. uogólnienie nowotworu (IV stopień zaawansowania);
 3. niemożliwe radykalne leczenie operacyjne;
 4. brak wcześniejszego leczenia systemowego z powodu choroby przerzutowej;
 5. nieobecne mutacje w genach KRAS i NRAS (wykluczenie mutacji w eksonach 2., 3. i 4. obu genów) oraz nieobecna mutacja BRAF V600E;
 6. możliwa ocena odpowiedzi na leczenie zmian nowotworowych według klasyfikacji RECIST;
 7. stan sprawności w stopniach 0-1według klasyfikacji Zubroda-WHO;
 8. wiek powyżej 18. roku życia;
 9. wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:
  • liczba płytek krwi większa lub równa 1,5 x105/mm3,
  • bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa1500/mm3,
  • stężenie hemoglobiny większe lub równe10,0 g/dl;
 10. wskaźniki czynności wątroby i nerek:
  • stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta),
  • aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,
  • stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy;
 11. możliwa do zastosowania (nieobecność przeciwwskazań) chemioterapia wielolekowa według schematu FOLFOX;
 12. niestosowanie wcześniej chemioterapii uzupełniającej z oksaliplatyną;
 13. wykluczenie ciąży;
 14. przerzuty w mózgu nieobecne (w przypadku objawów klinicznych – wykluczenie na podstawie badania obrazowego);
 15. przeciwwskazania do zastosowania panitumumabu – niżej wymienione – nieobecne:
  • włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenia płuc,
  • nadwrażliwość na każdą substancję pomocniczą.

Wymagane jest spełnienie wszystkich kryteriów wymienionych wyżej (w przypadku niespełnienia kryteriów – chemioterapia wielolekowa lub jednolekowa bez panitumumabu).

 

III. Leczenie drugiej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej bewacyzumab – wyłącznie u chorych, którzy nie otrzymali wymienionego leku podczas pierwszej linii leczenia.

 

 

 1. Chemioterapia według schematu FOLFOX-4 z bewacyzumabem w przypadku chorych, którzy otrzymali irynotekan w pierwszej linii leczenia zaawansowanego nowotworu. Do leczenia nie mogą być kwalifikowani chorzy, którzy otrzymali oksaliplatynę podczas uzupełniającej chemioterapii pooperacyjnej (kryterium wyłączenia).

Kryteria kwalifikowania – stan sprawności w stopniach 0-2 według klasyfikacji Zubroda-WHO oraz  typowe dla chemioterapii i umieszczone w punkcie1. w przypadku stosowania bewacyzumabu w pierwszej linii z wyjątkiem punktów 4), 5), 6), 8)  i 12).

 

 

IV. Leczenie drugiej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej aflibercept

 

 1. histologicznie potwierdzony raka jelita grubego;
 2. potwierdzenie uogólnienia nowotworu, tj. obecności  przerzutów w narządach odległych na podstawie wyników badań obrazowych;
 3. brak możliwości wykonania radykalnej metastazektomii;
 4. udokumentowana nieskuteczność zastosowanej w zaawansowanym  stadium  chemioterapii pierwszej linii z udziałem fluoropirymidyny i oksaliplatyny;
 5. niestosowanie wcześniejszego leczenia z wykorzystaniem irynotekanu  lub afliberceptu;
 6. potwierdzenie obecności zmiany lub zmian nowotworowych umożliwiających ocenę odpowiedzi na leczenie według klasyfikacji RECIST;
 7. stan sprawności ogólnej:
  • 0  według klasyfikacji Zubroda-WHO i dowolna liczba przerzutów w narządach odległych lub
  • 1 według klasyfikacji Zubroda-WHO i jedna lokalizacją przerzutu w narządach odległych;
 8. wiek powyżej 18. roku życia;
 9. wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:
  • liczba płytek krwi większa lub równa 1,5 x 105/mm3,
  • bezwzględna liczba neutrofili większa lub równa 1500/mm3,
  • stężenie hemoglobiny większe lub równe 10,0 g/dl;
 10. wskaźniki czynności wątroby i nerek:
  • stężenie bilirubiny całkowitej nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta),
  • aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,
  • stężenie kreatyniny w granicach normy;
 11. wykluczenie ciąży;
 12. nieobecność przerzutów w mózgu (w przypadku objawów  klinicznych ze strony ośrodkowego układu nerwowego konieczne jest wykluczenie przerzutów na podstawie  badania obrazowego);
 13. nieobecność przeciwwskazań do chemioterapii według schematu FOLFIRI ;
 14. nieobecność przeciwwskazań do zastosowania afliberceptu, którymi są:
  • nieusunięta pierwotna zmiana nowotworowa w jelicie grubym (pacjenci kwalifikowani do leczenia afliberceptem  muszą mieć wykonaną resekcję pierwotnej zmiany w jelicie grubym),
  • czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
  • nie poddające się kontroli nadciśnienie tętnicze,
  • zastoinowa niewydolność krążenia klasy III  lub IV wg NYHA,
  • tętniczy incydent zatorowo-zakrzepowy,
  • żylne zdarzenie zakrzepowo-zatorowe zagrażające życiu- stopień IV (w tym zatorowość płucna),
  • choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego w wywiadzie,
  • wrodzona skaza krwotoczna lub nabyta koagulopatia,
  • stany chorobowe przebiegające  ze zwiększonym ryzykiem krwawień,
  • niegojące się rany,
  • zabieg operacyjny przebyty w ciągu mniej niż 4 tygodni od momentu kwalifikacji do leczenia,
  • białkomocz  ≥ 2g/24 godziny oznaczony  w dobowej zbiórce moczu - jeśli poprzedzające badanie ogólne moczu  było nieprawidłowe,
  • nadwrażliwość na lek lub którąkolwiek   z substancji  pomocniczych.

Kryteria kwalifikacji musza być spełnione łącznie.

 

V. Leczenie trzeciej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej panitumumab lub cetuksymab w monoterapii.

 

 1. histologicznie potwierdzony rak jelita grubego;
 2. uogólnienie nowotworu (IV stopień zaawansowania);
 3. niemożliwe radykalne leczenie operacyjne;
 4. brak wcześniejszego leczenia panitumumabem  lub cetuksymabem z powodu raka jelita grubego;
 5. nieobecne mutacje w genach KRAS i NRAS(wykluczenie mutacji w eksonach 2., 3. i 4. obu genów) oraz nieobecna mutacja w genie BRAF V600E;
 6. możliwa ocena odpowiedzi na leczenie zmian nowotworowych według klasyfikacji RECIST;
 7. stan sprawności w stopniach 0-2 według klasyfikacji Zubroda-WHO;
 8. wiek powyżej 18. roku życia;
 9. wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:
  • liczba płytek krwi większa lub równa 0,75 x 105/mm3,
  • bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa1000/mm3,
  • stężenie hemoglobiny większe lub równe8,0 g/dl;
 10. wskaźniki czynności wątroby i nerek:
  • stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 3-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta),
  • aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,
  • stężenie kreatyniny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy;
 11. wykluczenie ciąży;
 12. przerzuty w mózgu nieobecne (w przypadku objawów klinicznych – wykluczenie na podstawie badania obrazowego);
 13. przeciwwskazania do zastosowania cetuksymabu lub panitumumabu – niżej wymienione – nieobecne:
  • włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenia płuc,
  • nadwrażliwość na każdą substancję pomocniczą.

Wymagane jest spełnienie wszystkich kryteriów wymienionych wyżej (w przypadku niespełnienia kryteriów – brak standardowego leczenia).

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2019 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2019-01-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję