Twitter
B.63 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu [01.07.2017]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kryteria kwalifikacji

 1. rozpoznanie    histologiczne    lub    cytologiczne    raka gruczołowego     (wraz     z     podtypami)               lub     raka niedrobnokomórkowego z przewagą raka gruczołowego lub raka wielkokomórkowego lub raka niedrobnokomórkowego bez ustalonego podtypu (ang. Not Otherwise Specified, NOS);
 2. potwierdzenie obecności mutacji aktywującej w genie EGFR kodującym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (ang. Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR);
 3. zaawansowanie miejscowe (stopień III - z wyjątkiem przypadków,    w    których   możliwe   jest   zastosowanie radiochemioterapii,      radioterapii     lub      chirurgicznego leczenia) lub uogólnienie (stopień IV);
 4. brak wcześniejszego leczenia farmakologicznego niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium uogólnienia (obecność przerzutów) lub miejscowego zaawansowania (z wyłączeniem chemioterapii uzupełniającej);
 5. zmiany nowotworowe możliwe do zmierzenia według kryteriów RECIST 1.1. (ang. Response Evaluation Criteria In Solid Tumors, RECIST). Jeżeli pierwotny guz płuca nie istnieje (stan po resekcji płuca, nowotwór płuca bez ogniska pierwotnego),   konieczne  jest   wykazanie   w  badaniach obrazowych    przerzutowych    zmian    mierzalnych    lub policzalnych zmian niemierzalnych;
 6. w przypadku pojedynczej zmiany - umiejscowienie poza obszarem wcześniejszego napromieniania;
 7. istnienie możliwości przeprowadzenia obiektywne oceny odpowiedzi w badaniach obrazowych z zastosowaniem kryteriów oceny systemu RECIST 1.1.;
 8. wiek powyżej 18 roku życia;
 9. sprawność w stopniu 0-1 wg klasyfikacji WHO;
 10. wykluczenie obecności istotnych klinicznie chorób współwystępujących (szczególnie – niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego roku, komorowe zaburzenia rytmu wymagające leczenia);
 11. brak przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym po wcześniejszym leczeniu miejscowym (leczenie chirurgiczne lub radioterapia) oraz brak objawów neurologicznych i brak konieczności zwiększania dawki glikokortykosteroidów w ciągu ostatniego miesiąca przed włączeniem do programu;
 12. prawidłowa czynność układu krwiotwórczego umożliwiająca leczenie zgodnie z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego;
 13. prawidłowa czynność nerek:
  • stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy lub
  • klirens kreatyniny ≥ 30 ml/mi
 14. prawidłowa czynność wątroby:
  • stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,
  • aktywność transaminaz i fosfatazy zasadowej nieprzekraczająca 3-krotnie górnej granicy normy lub nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy w przypadku wzrostu związanego z przerzutami w wątrobie;
 15. brak przeciwwskazań do stosowania afatynibu określonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego;
 16. wykluczone stosowanie jednoczesnej chemioterapii oraz innych leków ukierunkowanych molekularnie.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2017 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2017-07-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję