Twitter

Darzalex (Daratumumab)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Darzalex
Nazwa międzynarodowa: Daratumumab
Nazwa substancji czynnej: Daratumumabum
Firma farmaceutyczna: Janssen-Cilag
Podmiot odpowiedzialny: Janssen-Cilag
Zarejestrowane wskazania: Szpiczak mnogi
Więcej informacji: Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Darzalex (Daratumumab)
Dawkowanie:

Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy DARZALEX powinien być podawany przez wykwalifikowanego pracownika opieki zdrowotnej, w warunkach umożliwiających wykonanie resuscytacji.

Dawkowanie

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji związanych z infuzją (IRR) daratumumabu należy podawać dodatkowe leki przed i po infuzji. Patrz poniżej „Zalecane leczenie towarzyszące", „Postępowanie w przypadku wystąpienia reakcji związanych z infuzją" i punkt 4.4 ChPL.

Dawka

Zalecaną dawką produktu leczniczego DARZALEX jest 16 mg/kg masy ciała podawane w dożylnym wlewie zgodnie z następującym schematem dawkowania:

Tabela 1:    Schemat dawkowania DARZALEX

Schemat

Tygodnie

Raz w tygodniu

Tygodnie 1 do 8

Co 2 tygodnie

Tygodnie 9 do 24

Co 4 tygodnie

Od tygodnia 25. aż do progresji choroby

Po rozcieńczeniu produkt leczniczy DARZALEX należy podać w infuzji dożylnej z właściwą wstępną szybkością, co przedstawiono poniżej w Tabeli 2. Można rozważyć stopniowe zwiększanie szybkości infuzji, gdy wcześniejsze infuzje daratumumabu były dobrze tolerowane, co określono w Tabeli 2.

Tabela 2:     Szybkości infuzji produktu leczniczego DARZALEX

 

Objętość rozcieńczenia

Wstępna szybkość infuzji (pierwsza godzina)

Stopniowe zwiększanie szybkości infuzji

Maksymalna szybkość infuzji

Pierwsza infuzja

1000 ml

50 ml/godzinę

50 ml/godzinę co godzinę

200 ml/godzinę

Druga infuzjaa

500 ml

50 ml/godzinę

50 ml/godzinę co godzinę

200 ml/godzinę

Kolejne infuzjeb

500 ml

100 ml/godzinę

50 ml/godzinę co godzinę

200 ml/godzinę

a Zmodyfikowane szybkości można stosować tylko, gdy pierwsza infuzja produktu leczniczego DARZALEX była dobrze tolerowana, co definiowano jako brak IRR ≥ 1 stopnia podczas pierwszych 3 godzin.

b Zmodyfikowane szybkości można stosować tylko, gdy pierwsze 2 infuzje produktu leczniczego DARZALEX były dobrze tolerowane, co definiowano jako brak IRR ≥ 1 stopnia podczas końcowej szybkości infuzji ≥ 100 ml/godz.

Postępowanie w przypadku wystąpienia reakcji związanych z infuzją

Przed infuzją produktu leczniczego DARZALEX należy podać leki mające zmniejszyć ryzyko wystąpienia IRR.

W razie wystąpienia IRR o jakimkolwiek stopniu/nasileniu, należy natychmiast przerwać infuzję produktu leczniczego DARZALEX i podjąć leczenie objawów.

W opanowywaniu IRR może być niezbędne zmniejszenie szybkości infuzji lub przerwanie leczenia produktem leczniczym DARZALEX, jak opisano to poniżej (patrz punkt 4.4 ChPL).

 • Stopień 1-2 (łagodne lub umiarkowane): Gdy stan pacjenta będzie stabilny można wznowić
  infuzję z szybkością nie większą niż połowa szybkości podawania przy której wystąpiły IRR.
  Jeśli u pacjenta nie wystąpią żadne dalsze objawy IRR, można stopniowo zwiększać szybkość
  wg odpowiednich stopni i przedziałów czasowych (Tabela 2).
 • Stopień 3 (ciężkie): Gdy nasilenie IRR zmniejszy się do stopnia 2 lub niższego, można
  rozważyć wznowienie infuzji z szybkością nie większą niż połowa szybkości podawania przy
  której wystąpiła IRR. Jeśli u pacjenta nie wystąpią żadne dalsze objawy IRR, można stopniowo
  zwiększać szybkość wg odpowiednich stopni i przedziałów czasowych (Tabela 2). Powyższą
  procedurę należy powtórzyć w razie powrotu objawów stopnia 3. W razie wystąpienia objawów
  związanych z infuzją o nasileniu > 3 stopnia podczas kolejnej infuzji należy trwale odstawić
  produkt leczniczy DARZALEX.
 • Stopień 4 (zagrażające życiu): Należy trwale odstawić produkt leczniczy DARZALEX.

Pominięcie dawki (dawek)

W razie pominięcia zaplanowanej dawki produktu leczniczego DARZALEX, należy podać ją tak szybko jak to możliwe, a schemat dawkowania należy odpowiednio dostosować, utrzymując odstępy pomiędzy dawkami.

Zalecane leczenie towarzyszące

Leki podawane przed infuzją

W celu zmniejszenia ryzyka IRR należy wszystkim pacjentom na 1 godzinę przed każdą infuzją produktu leczniczego DARZALEX podać:

 • dożylne kortykosteroidy (metyloprednizolon 100 mg lub równoważną dawkę średnio- lub
  długodziałającego kortykosteroidu), plus
 • doustne przeciwgorączkowe (paracetamol 650 mg do 1000 mg), plus
 • doustne lub dożylne leki przeciwhistaminowe (difenhydramina 25 mg do 50 mg lub lek równoważny).

Według uznania lekarza, po drugiej infuzji można zmniejszyć dawkę dożylnego kortykosteroidu (do 60 mg metyloprednizolonu).

Leki podawane po infuzji

Aby zapobiec późnym IRR, należy przez dwa dni po infuzji podawać doustny kortykosteroid (20 mg metyloprednizolonu, lub równoważną dawkę zgodnie z lokalnymi standardami).

Ponadto, u pacjentów z chorobą obturacyjną płuc w wywiadzie należy rozważyć zastosowanie po infuzji krótko- i długodziałających leków rozszerzających oskrzela oraz wziewnych kortykosteroidów.

Według uznania lekarza, po pierwszych czterech infuzjach, jeśli pacjent nie doświadcza istotnych IRR, można rozważyć odstawienie tych lekówwziewnych.

Zapobieganie reaktywacji wirusa półpaśca

Należy rozważyć profilaktykę przeciwwirusową zapobiegającą reaktywacji wirusa półpaśca.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

Nie przeprowadzano badań daratumumabu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Na podstawie populacyjnej analizy farmakokinetyki (PK) nie wymaga się dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Nie przeprowadzano badań daratumumabu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Na podstawie populacyjnej analizy farmakokinetyki (PK) nie wymaga się dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (Całkowita Bilirubina [TB] 1,0 x do 1,5 x górna granica normy [GGN] lub aminotransferaza asparaginowa [AspAT] > GGN). Nie badano daratumumabu u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (TB > 1,5 x GGN, jakikolwiek wynik AspAT), dlatego nie można ustalić zaleceń dawkowania w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby dostosowania dawki (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego DARZALEX u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Brak dostępnych danych (patrz punkt 5.1).

Sposób podawania

DARZALEX jest do stosowania dożylnego. Podaje się go w dożylnej infuzji po rozcieńczeniu w 9 mg/ml (0,9%) roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań. Instrukcje jak rozcieńczyć produkt leczniczy przed podaniem patrz punkt 6.6.

Data aktualizacji: 25.06.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Darzalex
Daratumumabum
EAN: 5909991275235
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
Opakowanie:1 fiol. 20 ml
Grupa Limitowa:1187.0, Daratumumab
Wskazanie:plik pdf B.54 Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego, c 90.0
Urzędowa cena zbytu:7589,81
Cena hurtowa brutto:7969,30
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:7969,28
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Darzalex
Daratumumabum
EAN: 5909991275228
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
Opakowanie:1 fiol. 5 ml
Grupa Limitowa:1187.0, Daratumumab
Wskazanie:plik pdf B.54 Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego, c 90.0
Urzędowa cena zbytu:1897,45
Cena hurtowa brutto:1992,32
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:1992,32
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Janssen-Cilag
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-06-25

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję