Twitter

Imlygic (Talimogene laherparepvec)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Imlygic
Nazwa międzynarodowa: Talimogene laherparepvec
Nazwa substancji czynnej: Talimogene laherparepvec
Firma farmaceutyczna: Amgen
Podmiot odpowiedzialny: Amgen Europe
Zarejestrowane wskazania: Czerniak skóry, czerniak złośliwy
Więcej informacji: Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Imlygic (Talimogene laherparepvec)
Dawkowanie:

Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie talimogenem laherparepwek powinno być rozpoczynane i prowadzone pod nadzorem kompetentnego lekarza mającego doświadczenie w leczeniu nowotworów.

Pacjentom leczonym produktem Imlygic należy przekazać kartę ostrzeżeń dla pacjenta oraz poinformować o ryzyku związanym z produktem Imlygic (patrz również ulotka dla pacjenta).

Dawkowanie

Imlygic jest dostępny w fiolkach o pojemności 1 ml przeznaczonych do jednorazowego wykorzystania, w dwóch różnych stężeniach:

 • 106 (1 milion) PFU/ml - wyłącznie dawka początkowa.
 • 108 (100 milionów) PFU/ml - wszystkie następne dawki.

Całkowita objętość wstrzyknięcia podawanego podczas każdej sesji leczenia nie powinna być większa niż 4 ml. Zalecana dawka początkowa to maksymalnie 4 ml produktu Imlygic o stężeniu 106 (1 milion) PFU/ml. W następnych dawkach należy podawać maksymalnie 4 ml produktu Imlygic o stężeniu 108 (100 milionów) PFU/ml.

Zalecany schemat dawkowania produktu Imlygic przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zalecany schemat dawkowania produktu Imlygic

Sesja leczenia

Odstęp między sesjami

Maksymalna całkowita objętość wstrzyknięcia

Stężenie dawki

Klasyfikacja zmian pod względem pierwszeństwa leczenia

Pierwsza

-

Do 4ml

106

(1 milion) PFU/ml

•      Najpierw wstrzyknąć produkt w zmianę(-y) największą(-e).

•      Pozostałe zmiany należy ostrzykiwać w kolejności określonej na podstawie rozmiarów, do momentu podania maksymalnej objętości wstrzyknięcia.

Druga

3 tygodnie po pierwszym podaniu

Do 4 ml

108 (100 milionów) PFU/ml

•      Najpierw należy wstrzyknąć produkt we wszystkie nowe zmiany (które mogły powstać po pierwszym podaniu).

•      Pozostałe zmiany należy ostrzykiwać w kolejności określonej na podstawie rozmiarów, do momentu podania maksymalnej objętości wstrzyknięcia.

Wszystkie następne sesje leczenia (także w przypadku wznowienia leczenia)

2 tygodnie po poprzednim podaniu

Do 4 ml

108

(100 milionów) PFU/ml

•     Najpierw należy wstrzyknąć produkt we wszystkie nowe zmiany (które mogły powstać po poprzednim podaniu).

•      Pozostałe zmiany należy ostrzykiwać w kolejności określonej na podstawie rozmiarów, do momentu podania maksymalnej objętości wstrzyknięcia.

 

Sposób określania objętości dawki produktu Imlygic (przypadającej na zmianę)

Objętość roztworu produktu Imlygic wstrzykiwana w każdą zmianę zależy od wielkości zmiany i należy ją ustalić zgodnie z wytycznymi podanymi w tabeli 2. Całkowita objętość wstrzyknięcia podawanego podczas każdej sesji leczenia nie powinna być większa niż 4 ml.

Tabela 2. Wybór objętości wstrzyknięcia produktu Imlygic w zależności od wielkości zmiany

Wielkość zmiany

(najdłuższy wymiar)

Imlygic

objętość wstrzyknięcia

> 5 cm

do 4 ml

> 2,5 cm do 5 cm

do 2 ml

> 1,5 cm do 2,5 cm

do 1 ml

> 0,5 cm do 1,5 cm

do 0,5 ml

≤ 0,5 cm

do 0,1 ml

Przed uzyskaniem odpowiedzi na leczenie mogą powiększyć się istniejące zmiany lub mogą pojawić się nowe zmiany. Dopóki obecne są zmiany nadające się do ostrzykiwania należy podawać Imlygic co najmniej przez 6 miesięcy, chyba że zdaniem lekarza leczenie produktem Imlygic nie przynosi pacjentowi korzyści lub konieczne jest inne leczenie.

Jeśli po uzyskaniu całkowitej odpowiedzi pojawią się nowe zmiany i jeśli lekarz zdecyduje, że pacjent odniesie korzyści z leczenia, leczenie produktem Imlygic będzie można podjąć ponownie.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Imlygic u dzieci i młodzieży. Dane nie są dostępne.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest konieczna modyfikacja dawki u pacjentów w wieku ≥ 65 lat (patrz punkt 5.1).

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

Nie przeprowadzono badań klinicznych mających na celu ocenę wpływu zaburzeń czynności wątroby lub nerek na farmakokinetykę talimogenu laherparepwek. Jednakże, modyfikacja dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek nie jest konieczna.

Sposób podawania

Imlygic należy podawać we wstrzyknięciach bezpośrednio do zmian skórnych, podskórnych i (lub) w węzłach chłonnych, które są widoczne, wyczuwalne palpacyjnie lub możliwe do wykrycia w badaniu ultrasonograficznym.

W razie przypadkowego narażenia personelu medycznego na kontakt z produktem leczniczym Imlygic - patrz punkty 4.4 i 6.6.

Osoby należące do fachowego personelu medycznego, które mają obniżoną odporność lub są w ciąży nie powinny podawać produktu Imlygic. Powinny unikać bezpośredniego kontaktu z miejscem wstrzyknięcia produktu Imlygic i z płynami ustrojowymi leczonych pacjentów (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Imlygic należy przygotowywać i podawać zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Postępowanie przed wykonaniem wstrzyknięcia

 • Zawartość fiolki (fiolek) z produktem Imlygic rozmrozić w temperaturze pokojowej (patrz
  punkt 6.6).
 • Do strzykawki pobrać z fiolki żądaną ilość produktu Imlygic.
 • Miejsce wstrzyknięcia można przygotować, aplikując miejscowo środek znieczulający. Środek
  znieczulający można również podać we wstrzyknięciach na obrzeżach zmiany chorobowej, nie
  należy jednak wstrzykiwać go bezpośrednio w zmianę.
 • Skórę w miej scu zmiany i wokół niej należy odkazić gazikiem nasączonym alkoholem
  i pozostawić do wyschnięcia.

Wykonanie wstrzyknięcia

 • Produkt Imlygic należy wstrzyknąć bezpośrednio do zmian skórnych, podskórnych i (lub)
  zmian w węzłach chłonnych, które są widoczne, wyczuwalne palpacyjnie lub możliwe do
  wykrycia w badaniu ultrasonograficznym.
 • W przypadku każdej zmiany objętość wstrzyknięcia należy określić według wytycznych
  podanych w tabeli 2 powyżej.
 • Produkt Imlygic należy wstrzykiwać w obrębie zmiany techniką promieniową polegającą na
  wprowadzeniu igły podczas jednego wkłucia maksymalnie na zewnątrz leczonego obszaru,
  delikatnym wycofaniu igły i obróceniu jej pod innym kątem, aby ponowić wstrzyknięcie, co
  umożliwia równomierne i całkowite rozprowadzenie produktu. W przypadku zmian o promieniu większym od maksymalnego zasięgu igły, można wykonać wiele seryjnych wkłuć.

Rysunki - patrz ChPL

 • Imlygic rozprowadzić równomiernie i całkowicie w obrębie zmiany, wycofując igłę bez
  wyjmowania jej ze zmiany. Wstrzykując pozostałą dawkę produktu Imlygic należy zmieniać
  kierunek wprowadzania igły tyle razy, ile to będzie konieczne. Powtarzać czynność, dopóki cała
  dawka nie zostanie równomiernie rozprowadzona.
 • Igłę należy wyjąć ze zmiany powoli, aby uniknąć wycieku lub rozpryśnięcia produktu Imlygic
  w miejscu wkłucia.
 • Powyższe czynności należy powtórzyć kolejno, podając lek do innej zmiany. Zawsze należy
  wymienić igłę po wyjęciu jej ze zmiany chorobowej, a przed podaniem wstrzyknięcia do innej
  zmiany.

Postępowanie po wykonaniu wstrzyknięcia

 • Miejsce wstrzyknięcia należy uciskać jałowym gazikiem przez co najmniej 30 sekund.
 • Skórę w miej scu wstrzyknięcia i wokół niego należy przetrzeć gazikiem nasączonym
  alkoholem, a na ostrzykniętą zmianę należy założyć opatrunek absorpcyjny i okluzyjny.

Utylizacja

Wszystkie materiały, które miały styczność z produktem Imlygic (np. fiolkę, strzykawkę, igłę, waciki lub gaziki), należy zutylizować zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej placówce (patrz punkt 6.6).

Data aktualizacji: 06.02.2016

Inne produkty firmy farmaceutycznej    Amgen
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-02-06

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję